top of page

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2022
 

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities
 

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "controle" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit .

 • Land verwijst naar: Nederland

 • Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar Kinsman, Rijzathe 6, 3454 PV Utrecht.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Dienst verwijst naar de Website.

 • Algemene voorwaarden (ook "Voorwaarden" genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze overeenkomst met algemene voorwaarden is tot stand gekomen met behulp van the VoorwaardenFeed Voorwaarden Generator.

 • Social Media Service van derden betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of services) die door een derde partij wordt geleverd en die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Service.

 • Website verwijst naar Kinsman, toegankelijk vanaf http://www.kinsman.group/

 • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.
   

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst die van kracht is tussen u en het bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar gebruik maken van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.
 

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.


Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.
 

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de service heeft betaald of 100 USD als u niets hebt gekocht via de Service.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel zijn wezenlijke doel niet bereikt.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn voor zover toegestaan door de wet.
 

"AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde Ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, statutair of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft het geen verklaring van welke aard dan ook dat de Service aan Uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, zal werken zonder onderbreking, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving afdwingbaar is.


Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.
 

Beslechting van geschillen

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Service, stemt u ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.
 

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU).

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont.
 

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat "terroristen ondersteunt", en (ii) u zich niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.
 

Scheidbaarheid en ontheffing

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving te verwezenlijken en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.


Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke nakoming op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een schending een afstand doen van elke volgende inbreuk.
 

Vertaling Interpretatie

Deze Algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze op onze service aan u beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.
 

Wijzigingen in deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.


Door onze service te blijven gebruiken of te gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.
 

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: 

bottom of page